АВСААРГАДАХ

Хэтэрхий авсаарга байх, авсаарга нь хэтрэх.