ХАДААСЛАХ II

Албанд дутаж болох зүйлийг илүү бэлдэх, нөөцлөх.

Ижил үг:

ХАДААСЛАХ I