ХАДААСЛАХ I

1. Хадаасаар бэхлэн хадах: мод хадааслах (модыг хадаасаар бэхлэх, тогтоох), хулс дэлгэрэнгүй... (хулсыг хадаасаар бэхлэх);


2. [шилжсэн] Хүн, амьтныг явуулахгүй хойш татах, гадаслах.

Ижил үг:

ХАДААСЛАХ II