ХАГСААМАЛ I

1. Хагсаасан юм, хатаасан юм;


2. Хагсааж болгосон мах.

Ижил үг:

ХАГСААМАЛ II