ХАВТГАЙРАХ

1. Хавтгай болох, тэгш хэлбэртэй болох: газар хавтгайрах (газар хавтгай болох), ул дэлгэрэнгүй... (ул хавтгай болох);


2. [шилжсэн] Олон түмний дунд түгж дэлгэрэх, нийтэд түгэн дэлгэрэнгүй болох: найр хавтгайрах (баяр цэнгэл нийтийг хамарч үргэлжлэх, дэлгэрэнгүй...
газар хавтгайрах газар хавтгай болох
ул хавтгайрах ул хавтгай болох
найр хавтгайрах баяр цэнгэл нийтийг хамарч үргэлжлэх, өргөн дэлгэр болох