ХАВСАХ

1. Хавсран дэлдэх: цан хавсах (цан хавсран дэлдэх);


2. Хамжих, хамтран ажил үүрэг гүйцэтгэх - Бид ажлынхаа хүндийг хавсан хийж байна. И.Дамбажав нар. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй..., хавсан цохих (хамжин цохих), ажил хавсах (ажилд туслах, хавсрах);
3. Өрөх, хураах.

цан хавсах цан хавсран дэлдэх
хавсан цохих хамжин цохих
ажил хавсах ажилд туслах, хавсрах