ХАВСРУУЛАХ

1. Хавтгай талаар нь нийлүүлүүлэх;


2. Хавсраа мэхэнд өртөх;
3. [шилжсэн] Хоёр зүйлийн үүргийг хослон гүйцэтгүүлэх: ажил хавсруулах (ажил үүрэг давхар гүйцэтгэх).