ХАВТ

Ид хав бүхий - Хавт Хасарын хүчээр ... олныг нэгтгэв. Лу. Алтан дэлгэрэнгүй...