ХАВТАГАЛАХ

1. Хавтаганд агуулах - Хар цоохор тугийг нь цуучиж хавтагалав. дэлгэрэнгүй..., аяга хавтагалах (аяга хавтаганд хийх), тамхи хавтгалах (тамхи хавтаганд хийх);


2. Хавтага зүүх.

аяга хавтагалах аяга хавтаганд хийх
тамхи хавтгалах тамхи хавтаганд хийх