ХАВТАЙХ

1. Хавтгай, хавтгар болох;


2. Тэрийх, тэрийн хэвтэх, тэрийн ойчих: хавтайгаад ойчих (дөрвөн мөчөө тэнийлгэн тэрийн ойчих);
3. Айж эмээн хулчганах.