ХАВТАСЛАГЧ

Хавтаслах үйл гүйцэтгэгч: ном хавтаслагч (номд хавтас хийгч).