ХАВТАС II:

хавтас хийх (а. Хавтгай юмны хөдлөх; б. Ихэд айж сэрэмжилсэн байдал үзүүлэх - Харуулын цэрэг дэлгэрэнгүй... Ж.Лодой. Дайн), хавтас хавтас хийх (хавтгай юмны байн байн хөдлөх байдал).

Ижил үг:

ХАВТАС I