ХАВТАГАЛУУЛАХ

1. Хавтганд хийлгэх;


2. Хавтага зүүлгэх.