ХАВСРАЛТ

1. Хавсрах үйлийн үр дүнг заасан нэр;


2. Үлдсэн зүйлийг дагалдуулан хавсаргасан юм: хавсралт илтгэл (гол илтгэлийн үзэл санааг нэмэн дэлгэрүүлсэн илтгэл), номын дэлгэрэнгүй... (номд дагалдуулсан мэдээлэл).

хавсралт илтгэл гол илтгэлийн үзэл санааг нэмэн дэлгэрүүлсэн илтгэл
номын хавсралт номд дагалдуулсан мэдээлэл