ХАВСАРМАЛ

1. Нэгэнт хавсарсан юм: хавсармал өвчин (зэрэг илэрсэн өвчин);


2. Хавсран нийлүүлсэн юм: хавсармал мах (хавсран нийлүүлсэн мах).

хавсармал өвчин зэрэг илэрсэн өвчин
хавсармал мах хавсран нийлүүлсэн мах