ХАВАРШИЛ III
/ ургамал /

хаваршил цэцэг (уртавтар навч нь ёзоороороо ургадаг, улаан болон боровтор шүхэр хэлбэрт баг цэцэгтэй, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАВАРШИЛ I

ХАВАРШИЛ II