хаалттай дуудлага худалдаа
эрх бүхий цөөн тооны оролцогчдыг байлцуулан хийх нэг төрлийн дуудлага худалдаа