хаалт нээх
а. Хашиж боосон зүйлээ нээх; б. Өгүүлбэрт хэрэглэх хагас дугуй тэмдэгтийг нээх