ХААЛГУУЛАХ I

Онгорхой болон нээлттэй зүйлийг дарж битүүлүүлэх.

Ижил үг:

ХААЛГУУЛАХ II