хаалга нээх
а. Үүд нээх, үүд онгойлгох; б. [шилжсэн] Хэрэг явдалд эхлэл болох