ХААГУУЛ I

Замын хөндлөвч, замын хаалт.

Ижил үг:

ХААГУУЛ II: