ФЕЛЬДМАРШИЛ

Цэргийн дээд тушаалын нэр - Тэрхүү арми, фельдмаршил Паулсыг бууж өгсний дараа дахин сэргээгдэж, генерал Холлидт дэлгэрэнгүй... Д.Гармаа. Хулан зээрд.