ФЕОДАЛИЗМ

Дэлхийн түүхийн үечлэлийн капитализмын өмнөх үе бөгөөд үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг бүрэн, албат боолчуудын хөрөнгийг дэлгэрэнгүй...