ФЕРМЕР

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгч болон энэ чиглэлд түрээсээр ажиллагсад: фермерийн аж ахуй (хөдөө аж дэлгэрэнгүй...

фермерийн аж ахуй хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нэг хэлбэр