фермерийн аж ахуй
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нэг хэлбэр