ҮРГҮЙДЭЛ

Үргүйдэх үйлийн нэр; үргүй болох эмгэг: үргүйдлийн шалтгаан (үргүй болсон шалтгаан).