ҮЛГЭРЧЛЭХ I

1. Үлгэр домгийн хэлбэрээр туурвих: үлгэрчлэн бичих (үлгэр домгийн хэлбэрээр найруулан бичих) - дэлгэрэнгүй...


2. Зүйрлэх, адилтгах.

Ижил үг:

ҮЛГЭРЧЛЭХ II