ҮЛДМЭЛ

Үлдсэн юм: үлдмэл орд газар (уулын чулуулаг усаар туугдах явцдаа уусдаг нэгдлээ алдаж, дан уусдаггүй дэлгэрэнгүй...

үлдмэл орд газар уулын чулуулаг усаар туугдах явцдаа уусдаг нэгдлээ алдаж, дан уусдаггүй эрдэс болж газрын гадаргад хуримтлагдсан орд газар
үлдмэл бохирдол цэвэрлэх байгууламжуудаар оруулж цэвэрлэсний дараах бохир усанд үлдсэн бохирдуулах бодисын хэмжээ