ҮЛДҮҮР

Ялаа, шумуул зэргийг үргээж зайлуулах хэрэгсэл.