ҮЛДЭГДЭЛГҮЙ

Үлдэгдэл байхгүй, үлдэгдэл багатай: тоо үлдэгдэлгүй хуваагдах (тоо сондгойрон үлдэх зүйлгүй дэлгэрэнгүй...