ҮЛДЭЛ

Үлдэгдэл, үлдсэн юм - Тахь Зул хааны үлдэл тансаг Бумба хааны ач. дэлгэрэнгүй... үлдэл хэтрэл [хоршоо] (үлдсэн, хэтэрсэн юм).

үлдэл хэтрэл үлдсэн, хэтэрсэн юм