ҮЛДЭЦГҮЙ

Үлдэц байхгүй, үлдэц муутай, үр бүтээлгүй, үр дүнгүй.