ҮЛДЭГЧ II

Үлдэн хөөж, явуулж буй этгээд: үлдэгч хүн (үлдэн явуулж буй хүн, үлдэн хөөж буй хүн).

Ижил үг:

ҮЛДЭГЧ I