ҮЛДМЭР

Аль нэг нутаг оронд улирсан үеэс үлдэж орогносон ургамал, амьтан.