ҮЛДВЭР

Үлдэгдэл, илүү гарсан зүйл: үлдвэр дусвар [хоршоо] (шингэн зүйлийн ор мөр, дуссан ором).