ҮЛГЭРЧЛЭХ II

Загвар болгох: үлгэрчилсэн хэмжээ (загвар болгосон хэмжээ) - Хоорондын зайг зохистойгоор дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

Ижил үг:

ҮЛГЭРЧЛЭХ I