дэвшилт үзэлтэй
цаг үеэ мэдэрсэн, шинэлэг санаа бодолтой