ардач үзэлтэй
ард түмний эрх ашгийг хамгаалах бодолтой