үзэл суртал
аливаа нэгэн нийгмийн анги, нийгэм улс төрийн байгуулал чиглэлийг илэрхийлэн хамгаалах үзэл баримтлал