үзэл сонсол
үзсэн харсан зүйл, түүнээс олж авсан мэдлэг