үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх
санасан бодсоноо чөлөөтэй хэлэх