олон эшт үзэл
ахуйн уг эх, мэдлэгийн үндэслэгээнд бусдаас үл шалтгаалах хэд хэдэн эхлэл байна гэж үздэг гүн ухааны сургаал