харгис үзэл
дэвшилт үзэл санааг эсэргүүцсэн, шударга бус явдал гаргадаг, нэг талыг хэт баримталсан бодлого