дэвшилт үзэл
хөгжлийн явцад хөгжил дэвшил, сайн сайхныг номлодог үзэл