үерийн хамгаалалт
үерийн аюултай нөлөөнөөс урьдчилан сэргийлж, тодорхой нутаг дэвсгэр, барилга байгууламжийг хамгаалахад чиглэгдсэн усны аж ахуй, усны болон ойн дэлгэрэнгүй...