үер авах
үерийн ус барилга байшин, тариа ногооны талбайг эзлэн урсгаж үгүй хийх