үе өргөлтөт шүлгийн ёс
/ хэл шинжлэл /
шадын доторх өргөлттэй, өргөлтгүй үеийн байрлалыг журамлахад үндэслэсэн шүлгийн нэгэн тогтолцоо