үе мөчний өвчин
үе, мөч янгинаж хөндүүрлэн өвдөх, улмаар зүрхэнд дамжин ордог нэг зүйл өвчин