үе мөч
хүн, амьтны биеийн үет хэсэг, гар хөлийн хэсэг