үе гишүү
хүн амьтны биеийн нугарах тус тус хэсэг, үе мөч